માળખું

બન્ની પંચાયત પરિષદનું માળખું

ક્રમ નામ હોદ્દો ગામ કોંટેક્ટ નંબર
મૌલાના મીરખાન પીરમામદ પ્રમુખ ગોરેવલી ૯૪૨૭૭૬૫૦૪૭
જત અલ્લાજુડીયા લોંગ ઉપ પ્રમુખ ભીટારા
સૈયદ કમલશા અલિશા મંત્રી ભીરંડિયારા ૯૪૨૭૭૬૮૬૯૨
હાલેપોત્રા ઈશા રમજાન ખજાનચી સાડાઈ
મુસ્તાકભાઇ મુતવા સહમંત્રી ગોરેવલી
ફકીરમામદ ઈસ્માઈલ રાયસી કાર્યાલય મંત્રી ભીરંડિયારા
મીરમામદ ઇલિયાસ રાયસી સભ્ય દધ્ધર
અલીમામદ જત સભ્ય ભગાડીયા
કાસમભાઇ જિયેજા સભ્ય લુણા
૧૦ સલિમભાઈ નોડે સભ્ય સરગુ  ૯૪૨૭૪૩૦૮૯૩
૧૧ રાયભભાઈ ઠેબા સભ્ય ભોજરડો
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s